EN

ข้อมูล การลงทุนที่สำคัญ

ความเชื่อมโยงกับผู้ถือหุ้น

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด เป็นผู้รับซื้อโพรพิลีนรายใหญ่จาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงในการผลิตในธุรกิจสายโพรพิลีน อีกทั้ง GC ได้มอบหมายให้ เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ เป็นหลักในธุรกิจเม็ดพลาสติก PP และมีข้อตกลงที่จะไม่แข่งขันกันในธุรกิจนี้ สะท้อนถึงความสัมพันธ์ในเชิงกลยุทธ์ของทั้งสองบริษัทฯ อนึ่ง ทั้ง GC และ LyondellBasell ได้ส่งผู้แทนเป็นคณะกรรมการ ของ เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ ในสัดส่วนมากกว่ากึ่งหนึ่ง และมีการหมุนเวียนกันเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม

ผู้นำในธุรกิจเม็ดพลาสติก PP ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปี 2565 เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ ขยายกำลังการผลิตเม็ดพลาสติก PP ถึงกว่า 1,000,000 ตันต่อปี หลังจากการสร้างสายการผลิตที่ 4 แล้วเสร็จ ทำให้บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติก PP ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม

เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เป็นเกรดพิเศษ (Specialty Product) และเกรดคุณภาพ (Differentiated Product) ซึ่งมีการแข่งขันที่น้อยกว่าและมีอัตรากำไรที่สูงกว่า

ผู้นำด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ เป็นผู้นำในการผลิตเม็ดพลาสติก PP ที่ใช้ในการผลิตท่อและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ในประเทศไทย และเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติก PP รายแรกในกลุ่ม LyondellBasell ที่ทำแผ่นฟิล์มไดอีเลคตริค