EN

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
หรือ HSE (Health, Safety และ Environment) ในระดับสูงสุด
รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

นโยบายด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (HSE)

ในฐานะผู้ผลิตเม็ดพลาสติก PP เรามีหน้าที่รับผิดชอบต่อการดำเนินงานด้วยความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่า

  • เราให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ผู้รับเหมา ลูกค้า และชุมชน อย่างสูงสุด
  • เราปกป้องสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่เราประกอบกิจการอยู่
  • เราดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
  • เราปฏิบัติตามนโยบาย HSE อย่างต่อเนื่อง ดูแลทุกโครงการด้วยความใส่ใจและรับผิดชอบ (Responsible Care) ควบคู่กับการจัดการด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (HSE) และการบริหารคุณภาพ (Quality Management) เพื่อส่งมอบผลการดำเนินธุรกิจที่ยอดเยี่ยม

วัตถุประสงค์ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (HSE)

บำรุงรักษาสถานที่ทำงาน
ให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
และไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ
จากการทำงาน

ปกป้องพนักงาน ทรัพย์สิน
และองค์ประกอบทั้งหมดของ
สภาพแวดล้อมโดยรอบ
ให้ลดผลกระทบของกิจกรรม
ผ่านการดำเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ทำตามความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งที่อยู่ภายในและ
ภายนอกทุกคน

ดำรงไว้ซึ่งตำแหน่งผู้นำอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และการต่อยอดความรู้

ระบบการจัดการด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (HSE)

ระบบการจัดการด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (HSE) ของ เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ เป็นตัวกำหนดและเป็นเครื่องตรวจสอบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพนักงาน เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนเข้าใจข้อกำหนดและแนวทางตอบสนองต่อการปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน และเพื่อนร่วมงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เรารับผิดชอบต่อการกระทำและผลที่ตามมาเป็นของตนเอง และให้ความสำคัญกับการจัดการด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง พยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบในฐานะผู้ให้บริการ สื่อสารอย่างเปิดเผยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม และออกนโยบาย มาตรฐาน ขั้นตอน และการฝึกอบรมในสถานที่ทำงาน เพื่อให้พนักงานและผู้รับเหมาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย ถูกสุขอนามัย และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ครบถ้วนทั้งหมด ถือเป็นหลักปฏิบัติพื้นฐานขององค์กร หรือนำมาตรฐานบริษัทที่เกี่ยวข้องมาใช้ให้เข้มงวดยิ่งขึ้นตามความเหมาะสม

เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ เชื่อว่าการทำให้อัตราการประสบอุบัติเหตุเป็นศูนย์ เกิดขึ้นได้ และเป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับเราเสมอ เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยอ้างอิงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ดี การประเมินความเสี่ยงและการวิเคราะห์ผลประโยชน์ เพื่อวัด ตรวจสอบ และสื่อสารผลการปฏิบัติงานของเราอย่างตรงไปตรงมากับผู้มีส่วนได้เสียทุกคน

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ ได้จัดตั้งระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) เพื่อบริหารจัดการโครงการด้านสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุม เป็นระบบ และจัดทำเป็นเอกสาร EMS เพื่อช่วยให้ เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ ได้สร้างและประเมินประสิทธิภาพของขั้นตอนการทำงาน และกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมโดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้

การรายงานผล HSE

ระยะเวลาการรายงาน: ครึ่งปีหลังของปี 2564

อัตราการประสบอุบัติเหตุ (TRC) ต่อ 2.385 ล้านชั่วโมงการทำงาน

ชั่วโมงการทำงานทั้งหมดที่หยุดไป = 0

(รวมผู้รับเหมาจาก TRI)

พลังงาน (ไฟฟ้า + ไอน้ำ)

พลังงานที่ต้องการในการผลิตเม็ดพลาสติก PP ต่อตัน = 2,289.99 MJ ต่อตัน

พลังงานที่ต้องการในการผลิตโพรพิลีนต่อตัน = 15,639.34 MJ ต่อตัน

การปล่อยสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC)

0.00010 ตันต่อตันของผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก PP


การปล่อยไนโตรเจนออกไซด์ (NOx)

N/A


การดึงน้ำ

PP 1.56 ลูกบาศก์เมตรต่อตันของผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก


ปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (COD)

0.000029 ตันต่อตันของผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก PP


ของเสียทั้งหมด

908.61 ตัน


การนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ (รวมอยู่ในของเสียทั้งหมด)

187.66 ตัน


การรีไซเคิล (รวมอยู่ในของเสียทั้งหมด)

578.8 ตัน


นำกลับมาใช้ใหม่ (รวมอยู่ในของเสียทั้งหมด)

144.8 ตัน


การบำบัดหรือวิธีการกำจัดอื่นๆ (รวมอยู่ในของเสียทั้งหมด)

0.35 ตัน


การปล่อยสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC)

0.000009 ตันต่อตันของผลิตภัณฑ์ PDH


การปล่อยไนโตรเจนออกไซด์ (NOx)

0.00012 ตันต่อตันของผลิตภัณฑ์ PDH


การดึงน้ำ

8.08 ลูกบาศก์เมตรต่อตันของผลิตภัณฑ์ PDH


ปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (COD)

0.000036 ตันต่อตันของผลิตภัณฑ์ PDH


ของเสียทั้งหมด

1,183.83 ตัน


การนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ (รวมอยู่ในของเสียทั้งหมด)

983.13 ตัน


การรีไซเคิล (รวมอยู่ในของเสียทั้งหมด)

18.77 ต้น


นำกลับมาใช้ใหม่ (รวมอยู่ในของเสียทั้งหมด)

2.76 ตัน


การบำบัดหรือวิธีการกำจัดอื่นๆ (รวมอยู่ในของเสียทั้งหมด)

177.67 ตัน


การรายงานผล HSE – คำจำกัดความ

อุบัติเหตุที่ส่งผลให้เกิดการขาดงาน หรือต้องการทำงานประเภทอื่น หรือกรณีอื่นใดที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาล โดยคำนวณความถี่จากจำนวนอุบัติเหตุต่อล้านชั่วโมงการทำงาน พนักงานของ เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ และผู้รับเหมาที่ทำงานในโรงงานจะถูกนำมารวมเพื่อคำนวณหาอัตราการประสบอุบัติเหตุ (TRC) ด้วย

การใช้เวกเตอร์พลังงานทั้งหมด (เช่น เชื้อเพลิง ไฟฟ้า และไอน้ำ) ไฟฟ้าและไอน้ำจะถูกแปลงเป็นพลังงานหลักด้วยปัจจัยการแปลงมาตรฐาน 40% (ไฟฟ้า) และ 90% (ไอน้ำ)

การปล่อยสารประกอบอินทรีย์ (ตั้งแต่ C1 ถึง Cn) ที่มีความดันไอ 0.01 kPa ขึ้นไป ที่อุณหภูมิห้องหรือที่อุณหภูมิจริงเมื่อทำการผลิต การหาปริมาณขึ้นอยู่กับการวัดและการประมาณการ

การปล่อยไนโตรเจนออกไซด์จากแหล่งกำเนิดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเปลวไฟ ปริมาณที่ถูกปล่อยออกมาคือก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ปัจจัยการปล่อยมลพิษจะสัมพันธ์กับประเภทเชื้อเพลิงและค่าความร้อน

ปริมาณน้ำจืดทั้งหมดที่ถูกดึงมาจากแหล่งน้ำบนผิวดินหรือแหล่งน้ำใต้ดินสำหรับการใช้งานทุกประเภท (เช่น การใช้ทำความเย็น การสร้างไอน้ำ การทำความสะอาด การสุขาภิบาล)

ปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (COD) – การวัดคุณภาพของน้ำ ได้แก่ปริมาณออกซิเจนที่จำเป็นสำหรับการออกซิเดชันทางเคมีของสารปนเปื้อนในน้ำเสีย

การเกิดขยะโรงงานผลิตของ เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ ระหว่างการดำเนินงานตามปกติตลอดจนระหว่างโครงการพิเศษ สารหรือวัตถุใดๆ ที่ต้องกำจัด จะถูกรวมอยู่ในคำจำกัดความของคำว่าของเสีย มีข้อยกเว้นคือการปล่อยในชั้นบรรยากาศสำหรับของเสียที่เป็นของเหลว และผลพลอยได้ที่มีมูลค่าทางการค้า ของเสียที่เกิดจากการดำเนินงานของ เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จะได้รับจัดการภายใต้นโยบายที่ยั่งยืนของ เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ ตามวัตถุประสงค์การกำจัดของเสียโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม (Zero Waste to Landfill)

เก็บรักษาวัสดุไว้ใช้อย่างประหยัดและเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมโดยลดความต้องการวัสดุใหม่ และการดูดซับของเสียโดยไม่ต้องผ่านกรรมวิธีเพิ่มเติม

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้เหมือนหรือแตกต่างจากความเป็นของเสีย

เพื่อนำพลังงานจากของเสียกลับมาใช้ใหม่ผ่านกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่

วิธีการบำบัดหรือการกำจัดอื่น ๆ ที่ไม่ได้รวมข้างต้น เช่น การเผาโดยตรงด้วยเตาเผากำจัดกากสารอันตราย การเผาในเตาเผาซีเมนต์ หรือการบำบัดทางกายภาพและทางเคมี

ดูแลด้วยความรับผิดชอบ (Responsible Care®) คือ โครงการที่อุตสาหกรรมเคมีทั่วโลกริเริ่มขึ้นด้วยสมัครใจ โดยบริษัทต่าง ๆ ทำงานร่วมกันผ่านสมาคมระดับประเทศเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และเพื่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกระบวนการต่างๆ

เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ เป็นสมาชิกดั้งเดิมตั้งแต่ริเริ่มและได้จัดตั้งโครงการดูแลด้วยความรับผิดชอบขึ้นในประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของสโมสรอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTIPC)

การริเริ่มโครงการดูแลด้วยความรับผิดชอบช่วยทำให้อุตสาหกรรมเคมีเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย และดำเนินการด้วยความระมัดระวังเพื่อคนในรุ่นต่อไป โครงการดูแลด้วยความรับผิดชอบได้รับการยกย่องจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ในการประชุมสุดยอดโลกว่าด้วยความยั่งยืนในปี 2545 ว่ามีส่วนสำคัญต่อความยั่งยืน

การเป็นสมาชิกของโครงการดูแลด้วยความรับผิดชอบ (Responsible Care®) จำเป็นต้องมีความมุ่งมั่นขององค์กรในการรักษาองค์ประกอบของการดำเนินงานดังต่อไปนี้

  • วัดผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อสาธารณะ
  • นำข้อกำหนดของโครงการดูแลด้วยความรับผิดชอบมาใช้
  • ใช้ระบบการจัดการด้วยความรับผิดชอบที่ทันสมัย เพื่อให้ได้มาซึ่งผลการตรวจสอบ
  • ได้รับการรับรองความเป็นอิสระว่าระบบการจัดการสถานที่และการทำงานเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ