EN

มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นหัวใจหลักของ เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์

เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ มุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกคน ทั้งสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและการสนับสนุนแนวทางด้านสุขภาพในวงกว้าง เพราะเราเชื่อว่าสุขภาพของพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญต่อธุรกิจและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

โดยได้รับความร่วมมือจากพนักงานในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การรับมือกับความเปลี่ยนแปลง การจัดการกับความท้าทายของแรงงานสูงอายุ การรับมือกับความทุพพลภาพในระยะยาว การจัดการความเครียด และความสมดุลในการทำงานและชีวิต เป็นต้น

ระบบการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต

ที่เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ ระบบการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (PSM) เป็นศูนย์กลางของความเป็นเลิศด้านการผลิตและการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการเก็บสารอันตรายไว้ในที่กักเก็บโดยเฉพาะ เช่น ท่อ แทงค์ และที่เก็บ เพื่อมิให้เกิดอันตรายต่อผู้คนหรือสิ่งแวดล้อม

PSM ริเริ่มด้วยการออกแบบและการจัดทำโครงการ รวมถึงการดำเนินการจนตลอดอายุการใช้งาน เพื่อให้แน่ใจว่าดำเนินการได้อย่างปลอดภัย และสร้างความมั่นใจด้วยหลักปฏิบัติงานที่ดี เรายังนำแนวทางการทรานส์ฟอร์มความปลอดภัยในกระบวนการ (PS) มาใช้ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่วิธีการที่พนักงานปฏิบัติอย่างไรต่อกระบวนการและหลักปฏิบัติเหล่านี้

เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ มุ่งมั่นตามพันธสัญญาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการทำงาน ผู้บริหารระดับสูงจึงได้กำหนดเป้าหมายของอุบัติเหตุจากการทำงานที่บันทึกได้ (Total Recordable Cases (TRC)) ตั้งแต่เริ่มดำเนินการผลิตในปี 2530 เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยแก่พนักงาน

และด้วยความมุ่งเน้นในการสร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรในขณะปฏิบัติงาน และการกำหนดใช้แผนพฤติกรรมด้านความปลอดภัยและรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ทำให้เราบรรลุเป้าหมายด้านความปลอดภัยสำเร็จ โดยเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ ได้รับการยกย่องจากบริษัทร่วมค้า LyondellBasell ในการบรรลุเป้าหมายการทำงานที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องถึง 10 ล้านชั่วโมงการทำงาน โดยที่อุบัติเหตุจากการทำงาน (Total recordable cases (TRC)) เป็น 0

เรายังคงเดินหน้าต่อไป โดยมีการดูแลควบคุมการทำงานที่ปลอดภัยในทุก ๆ ระดับ ไม่ว่าจะเป็น พนักงานเอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ พนักงานสัญญาจ้าง รวมถึงคู่ค้า เนื่องจากทุกภาคส่วนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการปฏิบัติงานอันคงไว้ซึ่งความปลอดภัย

การทำงานอย่างปลอดภัยเป็นค่านิยมหลักของเอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ เราให้คำมั่นสัญญาที่จะไม่ประนีประนอมยอมให้การดำเนินงานที่มองข้ามความปลอดภัยด้วยเหตุผลใดก็ตาม

เพราะไม่มีสิ่งใดสำคัญไปกว่าการทำงานอย่างปลอดภัย ดังนั้น เราจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างสถานที่ทำงานที่ “ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ ทุกที่ ทุกเวลา” พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายของบริษัทฯ

พนักงานและพนักงานสัญญาจ้างทุกคนสามารถรายงานการละเมิดกฎและนโยบายของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นจริงหรือมีความสุ่มเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับขั้นตอนและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณองค์กรของเราด้วย