EN

หลักการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด สร้างขึ้นบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ และความเคารพซึ่งกันและกัน ยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดด้านสุขภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม

และพนักงานของ เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ ทุกคนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนให้หลักการของเราได้รับการยึดถือ ปฏิบัติตามอยู่เสมอ

เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ ยึดหลักการจัดการด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม หรือ HSE (Health, Safety และ Environment) เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน ซึ่งหลัก HSE นี้ สามารถเชื่อมโยงกับ ESG (Environment, Social และ Governance) อันเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืนที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุนทั่วโลกในปัจจุบัน ใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน โดยจะให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจที่คำนึงถึง ความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย Environment เป็นหลักเกณฑ์ที่คำนึงถึงในด้านความรับผิดชอบของบริษัทต่อสิ่งแวดล้อม Social เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้วัดว่าบริษัทมีการจัดการความสัมพันธ์และมีการสื่อสาร กับพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) อย่างจริงใจ และ Governance เป็นหลักการที่ใช้วัดว่าบริษัทมีการจัดการบริการความสัมพันธ์ในเชิงการกำกับดูแล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้แนวคิด ESG ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจ ด้วยการสะท้อนบทบาทความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการนำเสนอผลการดำเนินงานในการพัฒนาธุรกิจของ เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ ให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วย