EN

คุณสมบัติของเม็ดพลาสติก PP

เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา กระบวนการผลิต และนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งมอบเม็ดพลาสติก PP ที่มีคุณสมบัติที่พิเศษไม่เหมือนใคร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าต่อตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ลักษณะและคุณสมบัติของเม็ดพลาสติก PP มีความสำคัญต่อการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเหลือลูกค้า ทาง เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ ได้มีการให้ข้อมูลพื้นฐานของโพลีโพรพิลีนทุกเกรด พร้อมคุณสมบัติทางกายภาพของเม็ดพลาสติก PP เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้และการปรับสภาวะในการผลิต

โครงสร้างของเม็ดพลาสติก PP

คุณสมบัติของเม็ดพลาสติก PP เป็นผลมาจากค่าพารามิเตอร์หลายตัว สิ่งสำคัญที่สุด คือ โครงสร้างโมเลกุล เม็ดพลาสติก PP เป็นพอลิเมอร์แบบกึ่งผลึก สายโซ่โมเลกุลบางส่วนสามารถจัดเรียงตัวกันเป็นระเบียบ ซึ่งนำไปสู่การเกิดผลึก แต่ในส่วนที่ไม่เป็นระเบียบจะเกิดเป็นโครงสร้างอสัณฐานขึ้นภายในโครงสร้างของพอลิเมอร์

โครงสร้างพื้นฐานของโพลีโพรพิลีนประกอบไปด้วย 3 โครงสร้างตามทฤษฎีดังนี้

  • Side group ทั้งหมดอยู่บนด้านเดียวกับสายห่วงโซ่พอลิเมอร์หรือสายโซ่แกนหลัก (ไอโซแทกติก, Isotactic)
  • Side group อยู่คนละข้าง (ซินดิโอแทกติก, Syndiotactic)
  • Side group อยู่กระจายแบบสุ่ม (อะแทกติก, Atactic)

เม็ดพลาสติกเกรดเชิงพาณิชย์ทั่วไปจะประกอบไปด้วย 2 โครงสร้างหลักคือ Isotactic และ Atactic ซึ่งโครงสร้างหลักจะประกอบไปด้วย Isotactic ในสัดส่วนที่มากกว่า 90%

พารามิเตอร์ของเม็ดพลาสติก PP

คุณสมบัติของเม็ดพลาสติก PP และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ถูกควบคุมโดยพารามิเตอร์ดังนี้

เม็ดพลาสติก PP มีสามประเภทพื้นฐาน Homopolymer (HOMO), Heterophasic Copolymer (HECO) และ Random Copolymer (RACO) เมื่อทำการเปรียบเทียบคุณสมบัติที่เลือกนำมาแสดงไว้ในตารางด้านล่าง บ่งชี้ให้เห็นว่า Homopolymer มีความแข็งมากที่สุด Heterophasic Copolymer มีความทนทานต่อแรงกระแทกมากที่สุด และ Random Copolymer ที่มีความใสสูงที่สุด

ความแข็ง ความต้านทานแรงกระแทก ความใส
Homopolymers 1 3 2
Heterophasic Copolymers 2 1 3
Random Copolymers 3 2 1

หมายเหตุ

1. สูงที่สุด 2. ปานกลาง 3. น้อยที่สุด

อิทธิพลที่มีผลต่อขนาดและรูปร่างผลึกของเม็ดพลาสติก PP แบ่งออกได้เป็น 2 ปัจจัยคือ กระบวนการทางความร้อนที่ได้รับระหว่างการขึ้นรูป และการเติมสารก่อผลึก

โครงสร้างผลึก (ซ้าย) รูปแบบการเติบโตของนิวเคลียส (กลาง) เม็ดพลาสติก PP ที่เย็นตัวอย่างรวดเร็ว (ขวา) เม็ดพลาสติก PP ที่ระบายความร้อนอย่างช้า ๆ

เมื่อเม็ดพลาสติก PP ถูกทำให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว ผลึกจำนวนมากจะก่อตัวขึ้นพร้อม ๆ กัน ด้วยความเร็วในการเกิดผลึกที่สูง ส่งผลให้เกิดการจำกัดปริมาณการเกิดผลึก ด้วยเหตุนี้ผลึกจึงมีขนาดเล็ก

เมื่อทำการเปรียบเทียบกับเม็ดพลาสติก PP ที่หลอมละลายและค่อย ๆ ถูกทำให้เย็นตัวลง ความเร็วในการเกิดผลึกจะลดลงอย่างมาก จึงทำให้ผลึกมีขนาดใหญ่ขึ้น โดยโครงสร้างแบบนี้เชื่อมโยงกับคุณสมบัติด้านความเปราะ ทั้งนี้หากเม็ดพลาสติก PP บางชนิดได้รับแรงเฉือนขณะเย็นตัว อาจทำให้เกิดผลึกก่อนเวลาอันควรสามารถส่งผลให้เกิดความเปราะบางโดยไม่คาดคิดได้

นอกจากนี้เรายังสามารถผลิตเม็ดพลาสติก PP ชนิดพิเศษที่มีระดับผลึกสูงขึ้น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชื่อ Adstif ซึ่งเป็นเม็ดพลาสติก PP ที่มีระดับการเกิดผลึกสูงกว่าปกติ และมีความแข็งสูงมาก คล้ายกับ High impact polystyrene (HIPS) และ PVC บางชนิด อีกทั้งพื้นผิวมีความเงางาม และมีความทนทานต่ออุณหภูมิสูงได้ดีขึ้น

อัตราการไหลของเม็ดพลาสติกเป็นค่าที่ขึ้นอยู่กับมวลโมเลกุลของพอลิเมอร์ ซึ่งขนาดและความยาวของสายโซ่สามารถออกแบบได้จากกระบวนการพอลิเมอไรเซชัน อัตราการไหลของเม็ดพลาสติกมีผลกับกระบวนตัดเม็ดและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ด้วยเหตุนี้อัตราการไหลที่เพิ่มขึ้น จึงช่วยให้การไหลในแม่พิมพ์ดีขึ้น อีกทั้งยังส่งผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพ โดยเฉพาะความแข็งและการคืบ (creep) ที่เพิ่มขึ้น แต่ความทนทานและความทนแรงกระแทกจะลดลง

เม็ดพลาสติก PP แบบ Ziegler-Natta โดยทั่วไปมีการกระจายมวลโมเลกุลในระดับปานกลางถึงสูงโดยระดับการกระจายตัวของโมเลกุลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ระหว่างการผลิตเม็ดพลาสติก PP ซึ่งการกระจายตัวที่กว้างหรือแคบนั้น อาจมีคุณสมบัติที่ดีหรือด้อยแตกต่างกันไปตามกระบวนการการขึ้นรูป

เกรดของเม็ดพลาสติก PP ของ เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ มีความทนทานต่อการกัดกร่อนจากสารเคมีสูง เราแนะนำให้ปรึกษาข้อมูลจาก ผู้เชี่ยวชาญเสมอ ก่อนนำเม็ดพลาสติก PP ไปใช้ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเคมีใด ๆ

ข้อมูลนำเสนอความทนทานต่อการกัดกร่อนจากสารเคมีและสารต่าง ๆ กว่า 260 ชนิด อ้างอิงจาก ASTM D543

เมื่อพอลิเมอร์สัมผัสสารเคมีบางกลุ่ม พอลิเมอร์บางชนิดอาจเกิดรอยแตกได้เมื่ออยู่ภายใต้ความเค้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสัมผัสสบู่และสารซักฟอก คุณสมบัติพอลิเมอร์จะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น เช่นโพลิเอทิลีน แต่เม็ดพลาสติก PP นั้น มีความทนทานต่อการแตกร้าวจากความเค้นได้ดี

เม็ดพลาสติก PP มีคุณสมบัติด้านการต้านการซึมผ่านของความชื้นหรือไอน้ำได้ดี เมื่อเทียบกับกลุ่มเม็ดพลาสติกทั่วไป ทั้งนี้เม็ดพลาสติก PP มีข้อจำกัดด้านความสามารถในการต้านทานต่อการซึมผ่านของก๊าซต่าง ๆ เช่น ออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ แต่เพียงพอที่จะสามารถใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีอายุการเก็บรักษาจำกัดได้ เช่น เนย โยเกิร์ต และครีม เป็นต้น

การซึมผ่านของก๊าซจะขึ้นอยู่กับมวลโมเลกุลของเม็ดพลาสติก PP ซึ่งมวลโมเลกุลขนาดเล็กจะส่งผลให้มีการซึมผ่านที่ดี ในขณะที่มวลโมเลกุลขนาดใหญ่จะป้องการซึมผ่านได้ดีกว่า

เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ ได้ตระหนักถึงความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ Organoleptic เพื่อนำไปขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร จะไม่มีสิ่งเจือปนหรือกลิ่นที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร ตลอดจนลักษณะและประเภทของสารเติมแต่งที่ใช้ต้องผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง จึงทำให้เม็ดพลาสติก PP เกรดของเราเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า

การเกิดรอยบากบนชิ้นงานส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับแรงกระแทกอย่างมากต่อชิ้นงานพลาสติกโดยทั่วไป แต่ผลิตภัณฑ์จากเม็ดพลาสติก PP มีผลกระทบจากปรากฏการณ์ดังกล่าวน้อยกว่า