EN

การให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของเอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ มุ่งเน้นไปที่การให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยทั้งด้านสุขภาพ และการใช้งาน รวมถึงการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสําคัญของการพัฒนา การผลิต การจัดจำหน่าย การใช้งาน การรีไซเคิล และการจัดการผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา

ความรับผิดของบริษัท

เราดำเนินงานโดยการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามมาตรฐานหรือเหนือมาตรฐานทั้งด้านคุณภาพ และความปลอดภัย ด้วยเหตุนี้ จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ ได้รับการควบคุม ดูแล ให้สอดคล้องกับกฏและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานสากล

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์เป็นผลมาจากคุณสมบัติเฉพาะตัวที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย เช่น ความสามารถในการติดไฟ ความเป็นพิษ และความสามารถในการกัดกร่อน เป็นต้น

สำหรับเม็ดพลาสติก PP เพื่อผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ ได้กำหนดกระบวนการเฉพาะเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านวัสดุทางการแพทย์ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน นับตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบ การผลิต รวมไปถึงวิธีการใช้งานของผลิตภัณฑ์ปลายทาง

นอกจากการส่งเสริมการจัดการผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบในการผลิตของเราแล้ว เรายังทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้จัดหาวัตถุดิบและบริการ ผู้ขนส่ง ผู้จัดจำหน่าย และลูกค้าเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในระดับสูง เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการบริการที่คู่ค้ามอบให้ในระดับสูงสุด

เราให้การสนับสนุนในความช่วยเหลือด้านเทคนิค การจัดส่งสินค้า ตลอดจนคําแนะนําด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่รวมความต้องการของลูกค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าไว้ด้วยกัน

ขณะที่ประชากรโลกมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น ความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนย่อมเป็นที่ต้องการมากขึ้นด้วย เม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนของเอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ สามารถนำมาสรรสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ตอบสนองความต้องการได้อย่างยั่งยืน อาทิ ท่อน้ำดื่มบริสุทธิ์ ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เหมาะสม และการลดน้ำหนักผลิตภัณฑ์ตั้งแต่บรรจุภัณฑ์อาหารไปจนถึงยานยนต์ เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้สามารถนำไปรีไซเคิลได้ทั้งหมด

ทั้งหมดนี้สามารถเกิดขึ้นได้โดยเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน และเอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์มุ่งมั่นที่จะอยู่ในระดับแนวหน้าของเทคโนโลยี เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับผลิตภัณฑ์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น

มาตรการการดูแลผลิตภัณฑ์ที่ดีและการปฏิบัติตามข้อกำหนดส่งผลให้คนรุ่นต่อ ๆ ไปได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อม ๆ ไปกับการเติบโตของจำนวนประชากรที่ส่งผลให้มีความต้องการน้ำ อาหาร ที่พักพิง สุขอนามัย พลังงาน บริการด้านสุขภาพ และความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ มุ่งมั่นที่จะประเมินและพัฒนามาตรการดูแลผลิตภัณฑ์ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของเราอย่างต่อเนื่องในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราต้องการให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน ที่ผลิตโดย เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อมูลการปฏิบัติตามข้อกำหนดระหว่างประเทศ

เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ ได้นำเสนอข้อมูลที่ครอบคลุมคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัย สารเคมี และการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องในแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยข้อมูลทั้งหมดข้างต้นสามารถหาได้จากเอกสารดังต่อไปนี้

สามารถดาวน์โหลดได้บนหน้ารายการผลิตภัณฑ์ (Product table)

  • TDS - เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์
  • SDS - เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
  • RAPIDS - เอกสารระบุความสอดคล้องกับข้อกำหนด

RAPIDS ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั่วโลก เช่น การปฏิบัติตามข้อกำหนดของวัสดุสัมผัสกับอาหาร สารเคมีในอาหาร สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร สารเคมีที่เกี่ยวข้อง และอื่น ๆ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีการระบุเพิ่มเติมสำหรับเกรดทางการแพทย์ เช่น European Pharmacopeia (EP), Drug Master File (DMF) และ US Pharmacopeia (USP) อีกด้วย

ทั้งนี้ลูกค้าควรพิจารณาถึงความปลอดภัย ความสอดคล้องกับกฎหมาย และความเหมาะสมสำหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ดังนั้น เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ ขอแนะนำให้ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราตรวจสอบสถานะของ RAPIDS ทุกปีนับจากวันที่ออกเอกสาร