EN
สัญลักษณ์ ชื่อหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้ (ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) อายุหุ้นกู้ (ปี) วันที่ออก วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน ราคาหุ้นกู้
HMC23NA หุ้นกู้ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 500 2.82% 3 19 พฤศจิกายน 2563 19 พฤศจิกายน 2566 คลิก
HMC25NA หุ้นกู้ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 1,300 3.50% 5 19 พฤศจิกายน 2563 19 พฤศจิกายน 2568 คลิก
HMC27NA หุ้นกู้ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 1,500 3.88% 7 19 พฤศจิกายน 2563 19 พฤศจิกายน 2570 คลิก
HMC30NA หุ้นกู้ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 1,700 4.20% 10 19 พฤศจิกายน 2563 19 พฤศจิกายน 2573 คลิก