EN

สารจากประธาน

ด้วยความตั้งใจ ทักษะ และความมุ่งมั่นของพนักงานทุกคนของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด ที่ล้วนแล้ว เป็นแรงผลักดันทำให้เราประสบความสำเร็จ และได้รับค่านิยมจากลูกค้าอย่างท่วมท้น เพื่อเป็นแนวทางสู่ความสำเร็จ เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จึงได้พัฒนากรอบการทำงานที่กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ และเป็นตัวสะท้อนถึงความเชื่อ ในเรื่องของค่านิยมหลักและวัฒนธรรมร่วมของพนักงานทุกคน ค่านิยมหลักของ เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ เป็นพื้นฐานของ สิ่งที่พวกเราทุกคนยึดในการทำงานที่ เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ โดยตัวย่อแต่ละตัวของ HMC ล้วนมีความหมาย ดังนี้

  • H พันธสัญญาร่วมกันอย่างสูงสุดในเรื่องความปลอดภัยและสวัสดิภาพของ
    ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
  • M การให้เกียรติ การไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน และยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต
  • C การมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทุกรูปแบบ

ในการทำให้ค่านิยมดังกล่าวปรากฏผล พวกเราจำเป็นต้องมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจ หรือที่เรียกว่า “จรรยาบรรณธุรกิจ” ซึ่งจรรยาบรรณธุรกิจนี้จะอธิบายถึงจุดมุ่งหมายทางธุรกิจของเราและมาตรฐานที่คาดหวังว่าจะได้รับจากพนักงานเอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ ทุกคนในการดำเนินธุรกิจ

การกระทำคือสิ่งที่ใช้ตัดสินคนแต่ละคน ดังนั้นจึงไม่ควรใช้จรรยาบรรณธุรกิจเหล่านี้เป็นเพียงแค่กฎเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจเท่านั้น การดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องควรมาจากความตั้งใจจริงของพวกเราทุกคน ไม่ใช่เพียงเพราะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่บัญญัติขึ้นเท่านั้น แต่จะต้องสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎข้อบังคับด้วย และนั้นจะทำให้เราทราบความหมายที่แท้จริงของแนวทางการสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกันของบริษัทฯ

พวกเราทุกคนมีหน้าที่ในการคงไว้ซึ่งมาตรฐานทางจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สูงสุด รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และเพื่อให้บรรลุถึงแนวทางดังกล่าว พวกเราจึงต้องช่วยกันสร้างความตระหนักรู้การละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรมหรือข้อกังวลที่อาจเกิดขึ้น เพื่อดำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงทีตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจนี้

ขอให้พวกเราทุกคนอ่านเอกสารฉบับนี้ด้วยความตั้งใจ และทำความคุ้นเคยกับเนื้อหา เนื่องจากแต่ละคนจะต้องเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่พวกเราจะต้องทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดและร่วมมือกันทำงานเพื่อบรรลุผลทางธุรกิจ การเข้าใจในหลักการสำคัญของบริษัท และสิ่งที่บริษัทฯ คาดหวัง จะช่วยส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่ดี สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว และมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ผมขอขอบคุณพนักงานทุกคน ที่อุทิศตนและทุ่มเทให้กับเอ็มเอ็มซี โปลีเมอส์ มาโดยตลอด รวมถึงการรักษามาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมที่รวบรวามไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ

ขอแสดงความนับถือ


สิริเดช คุ้มวงศ์ดี
ประธานบริษัท | บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด