EN

กว่า 30 ปีแห่งการเติบโตและความก้าวหน้า

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลอย่างต่อเนื่อง มีเจตนารมณ์ที่จะทำงานร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมุ่งสร้างและสืบสานความสัมพันธ์อันดีที่เกิดจากการยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนถึงสังคมวงกว้างและประเทศชาติ พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน

ปัจจุบัน เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ ได้ประยุกต์ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการใช้แนวคิด รูปแบบทางธุรกิจ ทรัพยากร และความชำนาญการของบริษัทฯ เพื่อสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจ และสังคมไปพร้อมกัน ด้วยการนำทรัพยากร และความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ มาใช้ให้เกิดคุณค่าสูงสุด สามารถตอบสนองต่อประเด็นปัญหา หรือความจำเป็นทางสังคมที่ชัดเจน ผนวกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างคุณค่าร่วมต่อผู้เกี่ยวข้อง ผ่านความร่วมมือจากพันธมิตรและแนวร่วมของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และมีการกำหนดแนวทางจัดสรรทรัพยากร และการจัดการภายในบริษัทฯ สำหรับรองรับการดำเนินงาน และขยายผล รวมถึงมีขั้นตอนสำหรับการประเมิน ติดตาม ปรับปรุง พัฒนาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วย