EN

ปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา

เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ ควบคุม ดูแลการดำเนินงานบริษัทฯ เพื่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่น้อยที่สุด ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลอดภัยและเชื่อถือได้ พร้อมตระหนักรู้เสมอว่าความเป็นเลิศในทุก ๆ การปฏิบัติงานเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี

เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ลูกค้าใช้พลังงานและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับกฎระเบียบและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน

เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ แน่วแน่ในคำมั่นสัญญาต่อการดำเนินงานให้ได้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างสูงสุด รวมถึงการจัดการทรัพยากรและผลกระทบต่าง ๆ การสร้างผลิตภัณฑ์ที่เอื้อต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อาทิ

  • ชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีน้ำหนักเบาขึ้น เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิง
  • ระบบท่อส่งน้ำและการจัดการน้ำเสียอย่างยั่งยืนของประเทศกำลังพัฒนา
  • การลดปริมาณการใช้พลาสติกด้วยนวัตกรรมวัสดุผนังบางและวัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร
  • การรีไซเคิลทั่วโลกในระยะยาว เช่น กล่องแบตเตอรี่รถยนต์ที่ผลิตจากพลาสติก PP ซึ่งนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เป็นต้น

โรงงานของเอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ มีการควบคุมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และผลการตรวจสอบตามมาตรฐาน ISO 14001 พบว่า ได้ตั้งเกณฑ์สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพที่จัดการประเด็นต่าง ๆ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นความสำคัญลำดับแรก

ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นกุญแจสำคัญ เช่น ยอดรวมการใช้พลังงาน การสร้างขยะมูลฝอย และการปล่อยของเสียสู่อากาศและน้ำ จะได้รับการควบคุมดูแลและตรวจวัดที่ไซต์งานอย่างเคร่งครัดเป็นประจำ

การจัดการทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ

เราตระหนักดีว่าการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจะนำไปสู่การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและผลประกอบการที่ดีขึ้น นั่นคือเหตุผลประการหนึ่งที่เรามุ่งลดการใช้ทรัพยากร ลดการสร้างขยะและของเสียอย่างต่อเนื่อง พร้อมนำเทคโนโลยีและการใช้งานผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป